Search results for "उत्‍साहित"

छोम्‍बोक्‌ छोम्बोक्‌ [tsʰom‍bok‌ tsʰombok‌] क्रि.वि. 1उत्‍साहित encouraged, enthusiastic, zealous, spirited, energetic
(sem. domains: 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
2दिल बहलाउनु
Comments (0)

 

छोम्‍बोक्‌ छोम्‍बोक्‌ लिमा [tsʰom‍bok‌ tsʰom‍bok‌ lima] क्रि. प. उत्‍साहित हुनु to zeal, to be eager, to be excited (sem. domains: 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
Comments (0)

 

फोक्‍मा [pʰok‍ma] क्रि. 1उठाउनु to wake, to lift, to raise
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.3.2.4 - उचाल्‍नु, उठाउनु, 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
2उचाल्‍नु to raise, to lift, to carry
(sem. domains: 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
3बिउँझाउनु awaken, arouse
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु.)
Comments (0)

 

याङ्‌ना [jaŋ‌na] वि. हलुका light (sem. domains: 8.4.8.1 - छिटो, 8.2.9.2 - तौलमा हलुका, 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित, 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
Comments (0)

 

याङ्‌मा [jaŋ‌ma] क्रि. 1बोक्‍नु carry, lift
(sem. domains: 6.7.3 - बोक्‍ने समान, 7.3.1 - बोक्‍नु, 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
2हलुका हुनु to be lighten (sem. domains: 8.4.8.1 - छिटो, 8.2.9.2 - तौलमा हलुका.) 3केही चिजले लाग्‍नु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 4मात्‍नु
Comments (0)

 

लिग्‍ना [lig‍na] ना. गह्रौं heavy, weighty, ponderous
(sem. domains: 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
Comments (0)