Search results for "माथि"

जोम्‌ [dzom‌] क्रि.वि. 1धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु, 1.1.1.2 - तारा, 8.1 - परिमाण, 1.1.2 - हावा.)
2बढी more
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
Comments (0)

 

टुक्‍लोक्‌ [ʈuk‍lok‌] वि. 1साह्रै extreme, very, extremely
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 3.3 - चाहनु.)
2अति very, much, too, exceeding, implying excess in loanword from Sanskrit
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
3ज्यादै (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4तीब्र गति
Comments (0)

 

टोम्‍भो [ʈom‍bʰo] क्रि.वि. माथि up, the top, above, on top of
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि, 8.5.2.4 - माथि.)
Comments (0)

 

ठाङ्‌मा [ʈʰaŋ‌ma] 1क्रि.वि. उकालो ascent, acclivity, upward slope
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु.)
2क्रि. चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
3क्रि. जोख्‍नु to weigh, to balance
, weigh, weigh up, balance
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
4क्रि. तौलनु to weigh, to balance, to compare, to estimate
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
5क्रि.वि. माथि तिर (sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.) 6क्रि. चढ्‍नु to climb to ascend, to ride
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

या [ja] ना. यो. 1उता thither, on the other hand
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
2पर distance, far, remote, strange, other, beyound, at a distance
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि, 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
Comments (0)

 

याप्‍मा [jap‍ma] वि. धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु, 8.5.1.3.1 - माथि.)
Comments (0)

 

याम्‍बा [jam‍ba] क्रि.वि. 1उता thither, on the other hand
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
2पर distance, far, remote, strange, other, beyound, at a distance
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
Comments (0)

 

याम्‍भालेङ्‌ [jam‍bʰaleŋ‌] क्रि.वि. परतिर beyond, farther, aside
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
Comments (0)