Search results for "यातायात"

टामा खाप्‍मा [ʈama kʰap‍ma] क्रि. प. आवत जावत गर्नु काइले काइले आनि पोङ्‌मा डेन्‌ङि टामा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ कहिले कहिले आफ्‍नो जन्‍म स्‍थानमा आवत जावत गर्नु पर्छ। (sem. domains: 7.3.8 - यातायात.)
Comments (0)

 

रोप्‍मा [rop‍ma] क्रि. ओसार्नु to carry goods from here and there, to shift, to move from one place to another
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु, 7.3.8 - यातायात.)
Comments (0)

 

लाम्‍बो कोक्‍पो [lam‍bo kok‍po] ना. बाटोघाटो road (sem. domains: 7.3.8 - यातायात.)
Comments (0)