Search results for "रङ्ग थप्‍नु, रङ्गाउनु"

टिलिक्‌मिलिक्‌ [ʈilik‌milʌk‌] वि. रङ्‍गीचङ्‍गी multi-coloured
(sem. domains: 8.3.3.3.6 - रङ्ग थप्‍नु, रङ्गाउनु.)
Comments (0)

 

रिमेट्‌ चोक्मा [rimeʈ‌ tsokma] क्रि. प. छायाँ बनाउनु (sem. domains: 8.3.3.3.6 - रङ्ग थप्‍नु, रङ्गाउनु.)
Comments (0)

 

वासिमा [wasima] क्रि. 1पखाल्‍नु to wash, to cleanse with water
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार, 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु, 5.6.3 - थालहरू धुनु, 5.6 - सफा गर्नु, 3.4 - भावना.)
2धुनु to wash, to cleanse, to rinse
(sem. domains: 8.3.3.3.6 - रङ्ग थप्‍नु, रङ्गाउनु.)
Comments (0)

 

सोघार्‌नि [sogʰar‌ni] ना. टाटेपाङ्‌ग्रे patchy (sem. domains: 8.3.3.3.5 - पशु रङ्ग, चिनो लाउनु, 8.3.3.3.6 - रङ्ग थप्‍नु, रङ्गाउनु.)
Comments (0)