Search results for "लुगा लगाउनु"

टुनारेहेक्‍मा [ʈunarehek‍ma] क्रि. तुन बाँध्‍नु (sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
Comments (0)

 

फेम्‍मा [pʰem‍ma] क्रि. 1हावा चल्‍नु wind blow (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु.) 2फुकाल्‍नु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to put off, to undo
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
3गाँठो फुकाउनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 4खोल्‍नु to open, to undo, to uncover
Comments (0)

 

मेप्‍मा [mep‍ma] क्रि. 1रङ् लगाउनु (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.) 2लगाइ दिनु (sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.) 3लगाउनु to put on (clothes), to wear
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
4जित्‍नु to win, to conquer, to defeat, to vanquish, to overcome
, win, conquer, surpass
(sem. domains: 7.2.2.1 - अगाडि चल्‍नु.)
Comments (0)

 

वाप्‍मा [wap‍ma] क्रि. लगाउनु to put on (clothes), to wear, to place
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.8 - सिंगारिएको, 3.1.2.2 - सूचना, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 5.3 - लुगाफाटा, 1.1.3.3 - पानी.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा [sok‍ma] 1ना. सास breath, breathing, respiration
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.2.1 - सास, 1.1.2 - हावा.)
2क्रि. घुसार्नु to thrust
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
3क्रि. छिराउनु to pierce, to penetrate, to thread
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
4ना. आत्‍मा soul, spirit, self
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
5ना. प्राण being, soul
6क्रि. कोचार्नु to thrust
(sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)
Comments (0)

 

हुम्‍मा [hum‍ma] क्रि. 1ओढ्‍नु to wrap, to cover
चुङ्‌ग्‍वामाङि टाखुम्‌बि हुम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ जाडोमा पछेउरा ओढ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
2पुर्नु to fill up, bury
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 1.1.3.3 - पानी.)
3गाड्‍नु to bury, to inter, to drive in
याप्‌मिचि उसिए भोने ओहुम्‍पाङि हुम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ मानिसहरू मरे भने चिहानमा गाड्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 7.3.7 - छोप्‍नु, 1.1.3.3 - पानी, 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु, 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)