Search results for "फैलिनु"

टुन्‌ साप्‍मा [ʈun‌ sap‍ma] क्रि. प. तन्‍काउनु stretch, grow long, brace up
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
Comments (0)

 

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)

 

पोमेट्‌मा [pomeʈ‌ma] ना. 1बढ्‍न लगाउनु (sem. domains: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित.) 2अघि बढाउनु (sem. domains: 8.5.2.1 - अगाडि सर्नु.) 3बढाउनु to enlarge, to increase
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
Comments (0)

 

भे फेमा [bʰe pʰema] क्रि. प. 1फैलाउनु to spread, to stretch out, to scatter
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
2फराकिलो पार्नु to make wide 3फिँजाउनु to spread out, to disperse, to spread
(sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु, 7.3.7.3 - फैलाउनु, दल्‍नु.)
Comments (0)

 

साप्‍मा [sap‍ma] क्रि. 1तान्‍नु to pull, to draw, to drag, to stretch, to snatch
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 5.2.5 - अम्‍मल, मादक, 7.3.2.8 - तान्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
2खिच्‍नु to draw, to pull
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा.)
3तन्‍काउनु stretch, grow long, brace up
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
Comments (0)