Search results for "भेट्टाउनु"

टुप्‍मा [ʈup‍ma] क्रि. 1भेट्‍नु meet, come across, get, find
(sem. domains: 3.2.5 - बिचार, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 7.6.2 - भेट्टाउनु, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to cancel, to clear off
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
3फुक्‍नु to blow, to fly something with the puff of breath, to kindle by burning, to blow the
(sem. domains: 5.5.2 - आगो जोगाउनु.)
4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
(sem. domains: 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु.)
5प्राप्‍त गर्नु to receive (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.) 6फेला पार्नु (sem. domains: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,.) 7पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to receive
(sem. domains: 7.4.2 - प्राप्‍त गर्नु.)
8भेटाउनु find out
Comments (0)

 

टोङ्‌मा [ʈoŋ‌ma] क्रि. 1मिलाउनु to adjust, to set in order, to bring together, to arrange, to put together, to join, to combine, to cause to meet or join, to affiliate
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.4.6 - धर्म विधि सम्‍बन्‍धि चिनो लगाउने काम, 6.6.3 - काठको काम गर्नु, 3.5.7.6 - सूची, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 7.5.3 - मिसाउनु.)
2मिल्‍नु to be adjusted, to meet, to join, to combine, to agree, to associate
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 4.3.4.2 - मद्दत, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
3ताक्‍नु to have something in one's mind, to aim at, to wait for a chance
4दाँज्‍नु to compare
(sem. domains: 3.5.2.3 - आलङ्कारिक.)
5व्यवस्‍था गर्नु to manage (sem. domains: 4.6.4 - नियम.) 6सम्‍झौता गर्नु to compromise (sem. domains: 6.8.4.4 - किनबेचको सम्‍झौता.) 7मैका मिलाउनु (sem. domains: 8.4.4.1 - कहिलेकाहीँ, अवसर.) 8तुलना गर्नु to compare 9सुधार्नु to reform, to amend, to improve, to correct
(sem. domains: 8.3.7.6 - सुधार गर्नु.)
Comments (0)

 

निमा [nima] क्रि. 1देखिनु to be seen, to appear, to seem, to look
(sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 3.2.4 - बुझ्‍नु.)
2जान्‍नु know, know how to do, learn
(sem. domains: 3.2.3 - जान्नु, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.2.2 - सिक्‍नु.)
3चिन्‍नु to know, to recognize
(sem. domains: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4देख्‍नु to see, to look at
, see, observe, perceive, anticipate, realize, consider
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु.)
5देखा पर्नु to appear (sem. domains: 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु.)
Comments (0)

 

पाट्‌टो चोक्‍मा [paʈ‌ʈo tsok‍ma] क्रि. प. पत्‍ता लगाउनु to find out (sem. domains: 7.6.2 - भेट्टाउनु.)
Comments (0)