Search results for "विद्यालय"

टुप्‍मा [ʈup‍ma] क्रि. 1भेट्‍नु meet, come across, get, find
(sem. domains: 3.2.5 - बिचार, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 7.6.2 - भेट्टाउनु, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to cancel, to clear off
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
3फुक्‍नु to blow, to fly something with the puff of breath, to kindle by burning, to blow the
(sem. domains: 5.5.2 - आगो जोगाउनु.)
4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
(sem. domains: 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु.)
5प्राप्‍त गर्नु to receive (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.) 6फेला पार्नु (sem. domains: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,.) 7पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to receive
(sem. domains: 7.4.2 - प्राप्‍त गर्नु.)
8भेटाउनु find out
Comments (0)

 

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

लेट्‌मा [leʈ‌ma] क्रि. 1रोप्‍नु plant
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2रिहा गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.) 3छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign, to launch
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
4छुटकारा दिनु (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
Comments (0)