Search results for "तेर्सो"

टेन्‍डुना [ʈen‍ɖuna] ना. 1मैदान plain, open filed, level land or ground, meeting-place
(sem. domains: 1.2.1.3 - समतल.)
2समथर plane, flat
(sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.)
3समतल level, even, plane (surface), moderate
(sem. domains: 7.2.4.3 - आकाश भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)

 

ठेप्‌ ठेप्‌ [ʈʰep‌ ʈʰep‌] क्रि.वि. बराबर equal
(sem. domains: 8.4.6.6.3 - बारम्‍बार, 8.3.1.4 - तेर्सो.)
Comments (0)

 

ठेप्ठेप्‌ [ʈʰepʈʰep‌ ] वि. बराबर equal, even
(sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.)
Comments (0)

 

नेम्‍नेम्‌ [nem‍nem‌ ] ना. समतल level, plane (surface), moderate
(sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.)
Comments (0)

 

नेम्‍नेम् [nem‍nem] ना. समतल level, plane (surface), moderate
(sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.)
Comments (0)

 

पिनिक्‍ठोट्‌ लिमा [pinik‍ʈʰoʈ‌ lima] क्रि. प. 1तन्‍किनु (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.) 2तनक्‍क हुनु
Comments (0)

 

पिनिक्‍ठोट्‌ साप्‍मा [pinik‍ʈʰoʈ‌ sap‍ma] क्रि. प. 1तन्‍काउनु stretch, grow long, brace up
(sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.)
2तनक्‍क तन्‍किनु
Comments (0)

 

पेमा [pema] 1क्रि.वि. तेर्सो plain, not steep, slanting
पेमा लाम्‍बो लाम्‌टिमा टुक्‌निना॥ तेर्सो बाटो हिँड्‌नु सजिलो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो, 1.1.3.1 - बतास, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. उड्‍नु to fly up
वाजिलेट्‌ हाट्‌लेलाम्‍मा पेमा कोन्‌येट्‌॥ कुखुराको चाल आज देखि उड्‌नु खोज्‍दै छ। (sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 1.1.3.1 - बतास, 7.2 - चल्‍नु.)
3क्रि. छाद्‍नु to vomit
, vomit, leak, overflow, speak under pressure
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ना [lap‍maŋ‌] क्रि.वि. टाढा far, distant, remote (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.)
Comments (0)