Search results for "सहमति दिनु"

टेन्‍मा [ʈen‍ma] क्रि. 1मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
2मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.) 3भनेको कुरा मान्‍नु (sem. domains: 4.3.4 - असल गर्नु.)
Comments (0)

 

टेप्‍मा [ʈep‍ma] क्रि. 1छोप्‍नु to cover
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.7 - छोप्‍नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
2छेकिनु to be stopped or hindered
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
(sem. domains: 8.3.3.2.1 - छाया.)
4पुर्नु to fill up
(sem. domains: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर.)
Comments (0)

 

टेम्‍मा [ʈem‍ma] क्रि. 1छाम्‍नु to feel, to touch, to grope
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 2.3.3 - स्वाद.)
2बजाउनु to cause to sound, to play on a musical instrument, to strike (gong, bell)
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to admit, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
4मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

रिङ्‌ टोङ्‌मा [riŋ‌ ʈoŋ‌ma] क्रि. प. 1कुरा मिल्‍नु (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 2कुरा मिलाउनु (sem. domains: 4.6.6.1.2 - अनौपचारिक न्‍याय.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)

 

लियुलेट्‌युक्‌नि [lijuleʈ‌juk‌ni] ना. भइ हाल्‍छ नि (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
Comments (0)

 

सिक्‍मा [sik‍ma] क्रि. सिउरिनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
Comments (0)