Search results for "असल गर्नु"

टेन्‍मा [ʈen‍ma] क्रि. 1मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
2मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.) 3भनेको कुरा मान्‍नु (sem. domains: 4.3.4 - असल गर्नु.)
Comments (0)

 

नुमा सोम्‍नुना [numa som‍nuna] क्रि.वि. असल विचार good idea, good thought (sem. domains: 4.3.4 - असल गर्नु.)
Comments (0)