Search results for "प्रतिज्ञा गर्नु"

टेम्‍मा [ʈem‍ma] क्रि. 1छाम्‍नु to feel, to touch, to grope
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 2.3.3 - स्वाद.)
2बजाउनु to cause to sound, to play on a musical instrument, to strike (gong, bell)
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to admit, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
4मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

पिमा [pima] क्रि. 1दिनु to give, to grant, to allow
(sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.4.1 - दिनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु, 3.5.1.8.1 - दोष, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2प्रदान गर्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
Comments (0)

 

लिमा [lima] क्रि. हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.5.6 - सङ्ग्रहण, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 8.3.5 - प्रकार, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

लियुक्‌ [lijuk‌] क्रि. हुन्‍छ (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.3.1.3 - चिठ्ठा हाल्‍नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)