Search results for "पशुको जीवन चक्र"

टोक्‍मा [ʈok‍ma] क्रि. 1बिसाउनु to give rest, to cause to pause, to rest a load
(sem. domains: 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
2पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to give birth to, to receive, present, gift
(sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
3ठक्‍कर खानु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 4ठोकिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 5भारी बिसाउनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 6जन्‍माउनु to beget, to give birth to, to produce
(sem. domains: 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र.)
Comments (0)

 

पोङ्‌मा [poŋ‌ma] 1क्रि. जन्‍माउनु to beget, to give birth to
(sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 4.1.9.1 - जन्‍म सम्‍बन्‍धित.)
2क्रि. पड्‌किनु to explode, to burst (sem. domains: 6.6.2.9.1 - पड्‌किनु, 2.6.3 - जन्‍म, 2.6 - जीवन, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.) 3क्रि. ब्याउनु to bear a calf, foal, etc.,
4क्रि. जन्‍मनु to be born
(sem. domains: 2.6 - जीवन, 4.2.2.1 - समारोह.)
5क्रि. पड्‍काउनु (sem. domains: 6.6.2.9.1 - पड्‌किनु.) 6ना. जन्‍म birth
(sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 8.4.1.8 - विशेष दिनहरू.)
Comments (0)

 

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)

 

लिमा [lima] क्रि. हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.5.6 - सङ्ग्रहण, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 8.3.5 - प्रकार, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

सिमा [sima] 1क्रि. परलोक हुनु (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन, 1.4.1 - मृत चीजहरू, 2.6.6 - मर्नु, 2.6 - जीवन, 8.4.1.8 - विशेष दिनहरू, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.) 2क्रि. मर्नु to die, to pass away (sem. domains: 3.5.5.1 - अश्लीलता.) 3क्रि. मृत्यु हुनु (sem. domains: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.) 4ना. मृत्यु death, demise
(sem. domains: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.)
Comments (0)