Search results for "पेटको रोग"

टोयोलिमा [ʈojolima] क्रि. 1गडबड हुनु (sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग, 2.5.2 - रोग.) 2पखाला लाग्‍नु
Comments (0)

 

पेप्‍मा [pep‍ma] 1क्रि. भर्नु to fill, to make full
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2ना. बान्ता vomiting, vomited, ejected
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

पेमा [pema] 1क्रि.वि. तेर्सो plain, not steep, slanting
पेमा लाम्‍बो लाम्‌टिमा टुक्‌निना॥ तेर्सो बाटो हिँड्‌नु सजिलो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो, 1.1.3.1 - बतास, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. उड्‍नु to fly up
वाजिलेट्‌ हाट्‌लेलाम्‍मा पेमा कोन्‌येट्‌॥ कुखुराको चाल आज देखि उड्‌नु खोज्‍दै छ। (sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 1.1.3.1 - बतास, 7.2 - चल्‍नु.)
3क्रि. छाद्‍नु to vomit
, vomit, leak, overflow, speak under pressure
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

पेसाक्‌ पेसाक्‌ [pesak‌ pesak‌] क्रि.वि. वाकवाकी tendency to vomiting or nausea, state of nausea, feeling of sickness
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

पेसाक्पेसाक्‌ लोमा [pesakpesak‌ loma] क्रि. प. वाकवाकी लाग्‍नु (sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)