Search results for "बारेमा सोच्‍नु"

टोला [ʈola] ना. बिचार thought (sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा रिमा [niŋ‌g‍wa rima] क्रि. प. 1विचार गर्नु (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु, 3.1.2.1 - सतर्क.) 2मन फर्कनु 3सोच्‍नु to think, to consider, to ponder, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु.)
4कल्‍पना गर्नु to imagine (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु.) 5मन परिवर्तन गर्नु 6‍पश्‍चात्ताप गर्नु to repent
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा हिम्‍मा [niŋ‌g‍wa him‍ma] क्रि. प. 1बिरक्‍तिनु to feel free from passion, to be unattached to worldly objects, to have absence of desire, to be an ascetic, to be troubled, to be secluded
(sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु.)
2मन बिरक्‍तिनु (sem. domains: 3.2.4.1 - गलत अर्थ लाउनु.)
Comments (0)

 

युङ्‌मा [juŋ‌ma] क्रि. 1राख्‍नु to put, to keep, to place
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.5.9 - राख्‍नु, 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 3.3 - चाहनु, 5.1.1.4 - दराज.)
2बस्‍नु to sit, to sit down
(sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु), 7.1.2 - बस्‍नु, 1.1.1.3 - ग्रह, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
3हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 3.3 - चाहनु.)
4रहनु to stay, to remain, to keep
(sem. domains: 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु.)
5थन्‍काउनु (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 2.6 - जीवन.)
Comments (0)