Search results for "ठूलो"

टोलोङ्‌गेट्‌ [ʈoloŋ‌geʈ‌] ना. चेपागाँडा young frog or toad, tadpole
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 2.4 - शरीरको स्‍थिति.)
Comments (0)

 

ठेना [ʈʰena] वि. 1ठूलो big, large
, big, large, wide, tall, high, loud, severe, serious, too big, loose, important, great, powerful, influential, senior, the great, the powerfulness, the elder, turn up volume, make something larger
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.2 - ठूलो, 5.1.1.3 - खाट, ओछ्यान, पलङ, 1.1.1.3 - ग्रह, 8.2.3 - बाक्‍लो.)
2विशाल great, large, huge, tremendous, grand, ample
(sem. domains: 1.1 - आकाश.)
Comments (0)

 

ठेमा [ʈʰema] क्रि. 1ठूलो हुनु (sem. domains: 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु, 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु.) 2हुर्कनु to grow up
3बढ्‍नु to increase, to grow
(sem. domains: 8.2 - ठूलो.)
Comments (0)

 

ठेलोक्‌ लिमा [ʈʰelok‌ lima] क्रि. प. ठूलो हुनु (sem. domains: 3.5.1.7.3 - घमण्‍ड गर्नु, 8.2 - ठूलो.)
Comments (0)

 

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)