Search results for "धातु"

ट्‌याङ्‌ट्‌याङ्‌ [ʈ‌jaŋ‌ʈ‌jaŋ‌] ना. घण्‍टी बजेको आवाज ring of bell (sem. domains: 1.2.2.3 - धातु, 2.3.2.2 - आवाज.)
Comments (0)

 

धाउ [dʰau] ना. फलाम iron
(sem. domains: 1.2.2.3 - धातु.)
Comments (0)

 

रुपा [rupa] ना. चाँदी silver
(sem. domains: 1.2.2.3 - धातु, 8.3.3.4 - चम्‍किलो, 5.1 - घरायसी समानहरू, 2.6.1.2 - विहे, 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)

 

साम्‍मेङ्‌ [sam‍meŋ‌] ना. सुन gold
(sem. domains: 1.2.2.3 - धातु, 2.6.1.2 - विहे, 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)