Search results for "दिनु, चन्‍दा दिनु"

ठाक्‍मा [ʈʰak‍ma] क्रि. 1माथि दिनु (sem. domains: 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 8.5.2.4 - माथि.) 2बुन्‍नु to knit, to weave, to darn, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
3उत्रनु to dismount
4भक्‍ति गाउनु
Comments (0)

 

ठाग्मा [ʈʰagma] क्रि. 1बुन्‍नु to knit, to weave, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
2माथि दिनु (sem. domains: 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 8.5.2.4 - माथि.) 3उत्रनु to dismount
(sem. domains: 8.5.2.5 - तल.)
4भक्‍ति गाउनु (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)
Comments (0)

 

पिमा [pima] क्रि. 1दिनु to give, to grant, to allow
(sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.4.1 - दिनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु, 3.5.1.8.1 - दोष, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2प्रदान गर्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
Comments (0)

 

हाङ्‌मा [haŋ‌ma] 1क्रि. पठाउनु to send, to despatch, to cause to be sent
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 7.3.3.3 - पठाउनु, 3.4.1.1.3 - सिफारिस गर्नु.)
2क्रि. पर्खनु to wait
(sem. domains: 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
3क्रि. पिरो हुनु 4क्रि. सामान पठाउनु (sem. domains: 3.2.7 - आशा गर्नु.) 5ना. रानी queen
(sem. domains: 4.6.1 - सर्बोच्‍च अधिकार.)
6क्रि. पर्खिनु to wait (sem. domains: 8.4.5.3.5 - पछि सार्नु.)
Comments (0)