Search results for "परिचय गर्नु"

ठाटोक्‍मा [ʈʰaʈok‍ma] क्रि. 1जानकारी हुनु (sem. domains: 3.2.3 - जान्नु.) 2थाहा पाउनु to know (sem. domains: 3.2.3 - जान्नु, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.) 3जानकारी लिनु (sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
Comments (0)

 

निमा [nima] क्रि. 1देखिनु to be seen, to appear, to seem, to look
(sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 3.2.4 - बुझ्‍नु.)
2जान्‍नु know, know how to do, learn
(sem. domains: 3.2.3 - जान्नु, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.2.2 - सिक्‍नु.)
3चिन्‍नु to know, to recognize
(sem. domains: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4देख्‍नु to see, to look at
, see, observe, perceive, anticipate, realize, consider
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु.)
5देखा पर्नु to appear (sem. domains: 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु.)
Comments (0)

 

पुमा [puma] क्रि. 1हेर्नु to look, to watch, to care, to look after
(sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 5 - दैनिक जीवन, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.1.2.2 - सूचना, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.3.3.5 - कर गर्नु, 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 2.3.1 - देख्‍नु, 3.2.7.1 - आशा, 4.7.5.4 - बचाउनु, 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन.)
2हेरचाह गर्नु (sem. domains: 4.3.4.5.2 - ध्‍यान दिनु.)
Comments (0)

 

लिक्‍मा [lik‍ma] क्रि. 1प्रवेश गर्नु 2पस्‍नु to go in, to enter, to be entangled
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला, 1.1.2 - हावा.)
3गह्रौं हुनु (sem. domains: 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.) 4छिर्नु to pierce, to go through
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

लिक्‍माना [lik‍mana] ना. प्रवेश गर्नु to enter (sem. domains: 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.)
Comments (0)