Search results for "केही वस्‍तु होचो पार्नु"

ठामा [ʈʰama] क्रि. 1अस्ताउनु to set
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2खस्‍नु to fall, to slip, to drop off
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.3.4 - पानीमा हुनु.)
3लडाइ गर्नु to fight (sem. domains: 4.4.2 - संकट.) 4ओर्लनु to descend, to climb down, to come down
(sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
5झर्नु to come or go down, to fall off, to descend
(sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ठामेप्‍मा [ʈʰamep‍ma] क्रि. 1अवतरण गर्नु to land (sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.) 2ओराल्‍नु to cause to descend, to bring down, to take down
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.)
3झराउनु (sem. domains: 7.3.4.3 - तल हाल्‍नु, झार्नु.)
Comments (0)

 

ठेक्‍मा [ʈʰek‍ma] क्रि. 1ठोक्‍नु to beat, to strike, to hammer
(sem. domains: 8.2.7.3 - किला ठोकेको, घुसार्नु.)
2गाड्‍नु to bury, to inter, to drive in
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.)
Comments (0)

 

ठेन्‍मा [ʈʰen‍ma] क्रि. 1खसाल्‍नु to cause to fall, to drop, to degrade
(sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
2झार्नु shake down, knock down
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.)
3हाल्‍नु to put in, to thrust, to mix, to pour in, to throw in
(sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु.)
Comments (0)

 

ठेम्‍मा [ʈʰem‍ma] क्रि. 1हाल्‍नु to put in, to thrust, to mix, to pour in, throw in
(sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 3.4.1.1.3 - सिफारिस गर्नु.)
2खसाल्‍नु to cause to fall, to drop, to degrade
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
3ओराल्‍नु to cause to descend, to bring down, to take down
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
4झार्नु shake down, knock down
(sem. domains: 7.3.4.3 - तल हाल्‍नु, झार्नु.)
5छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
Comments (0)

 

योम्‍बो [jom‍bo] ना. यो. 1मुनि under, beneath, below, underneath, down
, under, below, beneath, underneath, down, one conversant with the essence of the Vedas, hermit, holy man, saint, ascetic, seer, recluse
, (child's language) kid, lamb
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.)
2तल तिर prep downwards
3तल down, under, underneath, below, bottom
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.5.2.8 - उत्तर, दक्षिण,पूर्ब, पश्‍चिम, 8.5.2.5 - तल, 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)

 

होम्माप्‍मा [hommap‍ma] क्रि. 1निस्‍केर जानु 2निस्‍किनु (sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु.) 3फुत्‍किनु
Comments (0)