Search results for "दाउनु, झाँट्‌नु"

ठाम्‍मा [ʈʰam‍ma] क्रि. 1झाँट्‍नु to thrash (paddy, wheat, etc.)
(sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.)
2टकटक्याउनु to shake in order to throw out dust, to dust, to brush
(sem. domains: 7.3.1.4 - ढक्‌ढकाउनु.)
3झट्‍काउनु 4पर्छनु
Comments (0)

 

योप्‍मा [jop‍ma] क्रि. 1मिच्‍नु to knead, to massage
(sem. domains: 5.4.5 - जिउमा तेलले मालिस गर्नु.)
2माड्‍नु to knead, to rub
(sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.)
3मालिस गर्नु (sem. domains: 7.7.5 - दल्‍नु.) 4धुलो पार्नु (sem. domains: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

लेम्‍मा [lem‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 1.1.3 - मौसम, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2ओइलिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 3.6.5 - ठीक, 6.6.1.1 - लुगा.) 3धान चुट्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 4धान कुट्‍नु to thresh (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.) 5हिर्काउनु to strike, to beat, to smite, to shoot
(sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)
6कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
7डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
8टाल्‍नु to patch, to mend, to evade, to procrastinate, to adjourn
Comments (0)