Search results for "पानीको घोलहरू"

ठुम्‍मा [ʈʰum‍ma] वि. 1बाक्‍लो thick, dense, coarse
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मोटो fat, thick, solid, dense
(sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)
Comments (0)

 

पिप्मा [pipma] क्रि. चुस्‍नु to suck, to sip, to absorb, to draw into the mouth
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
Comments (0)

 

मामा [mama] 1ना. आमा mother
(sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. बिलाउनु to disappear, to be out of sight, to be lost, to vanish, to come to nothing
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
3क्रि. हराउनु to lose, to miss
(sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
4क्रि. गुमाउनु to lose, to miss, to be deprived of, to cease to have
(sem. domains: 7.6.3 - हराउनु, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

वाम्‍मा [wam‍ma] क्रि. 1हल्‍लिनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.) 2हल्‍लाउनु to shake, to move, to set in motion, to sway, to wave, to agitate
(sem. domains: 7.3.1.3 - हल्‍लाउनु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
3घोल्‍नु to dissolve, to mix
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
4अलमलिनु to be confused, to be puzzled, to be detained
(sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
5फराकिलो बनाउनु (sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 5.7.3 - बिँउझनु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)