Search results for "कसिएको"

ठोट्‌ [ʈʰoʈ‌] ना. 1कसिलो tight, fastening
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
2बलियो strong, lasting
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
3दह्रो firm, stout
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
Comments (0)

 

ठोट्‌ चोक्‍मा [ʈʰoʈ‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1कसिलो बनाउनु to make tight (sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.) 2दह्रो बनाउनु to make strong
Comments (0)

 

ठोट्‌ लिमा [ʈʰoʈ‌ lima] क्रि. प. कसिलो हुनु to tight (sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

ठोट्‌ना [ʈʰoʈ‌na] वि. 1बलियो strong, lasting, hard
(sem. domains: 8.2.4.1 - संकुचित, 8.2.3 - बाक्‍लो, 8.2.4 - फराकिलो.)
2कसिलो tight, fastening
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

पिचिरिक्‌ [pitsirik‌] क्रि.वि. कसिलो tight
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

पिचिरिक्‌ लिमा [pitsirik‌ lima] क्रि. प. कसिलो हुनु (sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

पिचिरिक्‍ना [pitsirik‍na] ना. 1साँघुरो narrow
(sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.2.4.1 - संकुचित.)
2कसिलो tight
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)