Search results for "संकुचित"

ठोट्‌ना [ʈʰoʈ‌na] वि. 1बलियो strong, lasting, hard
(sem. domains: 8.2.4.1 - संकुचित, 8.2.3 - बाक्‍लो, 8.2.4 - फराकिलो.)
2कसिलो tight, fastening
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

पिचिरिक्‍ना [pitsirik‍na] ना. 1साँघुरो narrow
(sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.2.4.1 - संकुचित.)
2कसिलो tight
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

हुजिट्‌ना [hudziʈ‌na] ना. साँघुरो narrow
(sem. domains: 8.2.4.1 - संकुचित, 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)

 

होजिट्‌ना [hodziʈ‌na] वि. साँघुरो narrow
(sem. domains: 8.2.4.1 - संकुचित.)
Comments (0)