Search results for "अन्‍न भण्‍डार गर्नु"

ठोप्‍मा [ʈʰop‍ma] क्रि. 1चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.2.4 - खाने तरीका, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2लुकाउनु to hide, to conceal, to keep secret
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3लुक्‍नु to hide
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 7.6.3 - हराउनु.)
4राख्‍नु to put, to keep, to set, to deposit
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.)
Comments (0)

 

ढुङ्‌गुरिमा [ɖʰuŋ‌gurima] ना. 1भकारी barn, treasury, granary, often used for storing grain
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु.)
2ढुकुटी store-house, treasury, granary, storage space for grain
(sem. domains: 6.2.6.4 - खेती भण्डार गर्नु.)
Comments (0)

 

ढोक्‌सिमा [ɖʰok‌sima] ना. भकारी barn, store house, treasury, often used for storing grain
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु.)
Comments (0)

 

युङ्‌मा [juŋ‌ma] क्रि. 1राख्‍नु to put, to keep, to place
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.5.9 - राख्‍नु, 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 3.3 - चाहनु, 5.1.1.4 - दराज.)
2बस्‍नु to sit, to sit down
(sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु), 7.1.2 - बस्‍नु, 1.1.1.3 - ग्रह, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
3हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 3.3 - चाहनु.)
4रहनु to stay, to remain, to keep
(sem. domains: 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु.)
5थन्‍काउनु (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 2.6 - जीवन.)
Comments (0)

 

रिप्‍मा [rip‍ma] ना. 1डोरी rope
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2फित्‍ता lace
Comments (0)