Search results for "ठाउँमा हुनु"

डेन्‌ [ɖen‌] ना. 1ठाउँ place
(sem. domains: 8.5.3 - ठाउँमा हुनु, 1.1.2 - हावा.)
2स्‍थान place, residence
(sem. domains: 8.5 - स्‍थान, 3.2.5 - बिचार.)
Comments (0)

 

मोज्‍जाना डेन्‌ [mod‍dzana ɖen‌] ना. राम्रो स्‍थान good place (sem. domains: 8.5.3 - ठाउँमा हुनु.)
Comments (0)