Search results for "स्‍थान"

डेन्‌ [ɖen‌] ना. 1ठाउँ place
(sem. domains: 8.5.3 - ठाउँमा हुनु, 1.1.2 - हावा.)
2स्‍थान place, residence
(sem. domains: 8.5 - स्‍थान, 3.2.5 - बिचार.)
Comments (0)

 

युङ्‌मासिङ्‌ [juŋ‌masiŋ‌] ना. 1आसन seat, sitting place
(sem. domains: 8.5 - स्‍थान.)
2बस्‍ने ठाउँ (sem. domains: 1.6.5 - पशुको घरहरू.)
Comments (0)

 

हिट्‌नि [hiʈ‌ni] 1सर्व. त्‍यहाँ there, in that place
2क्रि.वि. त्यसमा (sem. domains: 8.5 - स्‍थान.) 3क्रि.वि. त्यही that
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)