Search results for "भवनहरूमा काम गर्नु"

ढुरि [ɖʰuri] ना. छाना sloping roof
(sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु, 6.5.2.2 - छत, छाना.)
Comments (0)

 

लुङ्‌काछेट्‌ [luŋ‌katsʰeʈ‌] ना. डकर्मी mason, bricklayer
(sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
Comments (0)

 

लेङ्‌मा [leŋ‌ma] क्रि. 1खन्याउनु to pour out, to make empty
(sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
2पल्टाउनु to turn, to cause to lie down, to turn upside down, to cause to roll
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3लिप्‍नु to smear, to daub, to smudge smooth mud over walls and floor
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
4खाली गर्नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 4.2.6.1 - खेल, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 5पल्टनु to turn (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण.)
Comments (0)

 

सिङ्‌काटोङ्‌ [siŋ‌kaʈoŋ‌] ना. 1सिकर्मी carpenter
(sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
2काठ बनाउने (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)
Comments (0)