Search results for "छिटो चल्‍नु"

नाप्‍मा [nap‍ma] क्रि. 1खोस्‍नु to take by force, to snatch
कोछुबाङा वाभाले स्‍याला ओसिलाम्‍मा नाप्‍मा रिक्‍टुव्‍ट्‌टुए॥ कुकुरले कुखुराको भाले स्‍यालको मुखबाट खोस्‍नु लखेट्‍दै गयो। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
2बटार्नु to twist, to wring, to entwine, to distort
(sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.)
3लुट्‍नु to loot, to plunder, to ransack, to pillage
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
4बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
सिङ्‌ उभुङ्‌मा रिबाङा नाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रुखलाई डोरीले बेर्नु पर्छ। (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
5फुत्‍काउनु (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.) 6बटारिनु to be twisted, to be wreathed
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

नाप्‍माप्‍मा [nap‍map‍ma] क्रि. 1बेर्दै लानु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.) 2खोसेर लानु to snatch
Comments (0)

 

पाइला सोम्‍मा [paila som‍ma] क्रि. प. कदम सार्नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

याङ्‌लोक्‌ सोङ्‌मा [jaŋ‌lok‌ soŋ‌ma] क्रि. प. फूर्ति साथ चल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

रिक्माप्‍मा [rikmap‍ma] क्रि. 1खेद्‍नु to drive, to chase, to pursue
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
2लखेट्‍नु to chase, to drive away
Comments (0)

 

लेङ्‌मा [leŋ‌ma] क्रि. 1खन्याउनु to pour out, to make empty
(sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
2पल्टाउनु to turn, to cause to lie down, to turn upside down, to cause to roll
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3लिप्‍नु to smear, to daub, to smudge smooth mud over walls and floor
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
4खाली गर्नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 4.2.6.1 - खेल, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 5पल्टनु to turn (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण.)
Comments (0)

 

साट्‌मा [saʈ‌ma] क्रि. 1तान्‍नु to pull, to draw, to drag, to attract, to stretch, to snatch
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 7.3.2.8 - तान्‍नु, 1.3.2.4 - छाल.)
2खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)