Search results for "बलपूर्वक लिनु"

नाप्‍मा [nap‍ma] क्रि. 1खोस्‍नु to take by force, to snatch
कोछुबाङा वाभाले स्‍याला ओसिलाम्‍मा नाप्‍मा रिक्‍टुव्‍ट्‌टुए॥ कुकुरले कुखुराको भाले स्‍यालको मुखबाट खोस्‍नु लखेट्‍दै गयो। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
2बटार्नु to twist, to wring, to entwine, to distort
(sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.)
3लुट्‍नु to loot, to plunder, to ransack, to pillage
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
4बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
सिङ्‌ उभुङ्‌मा रिबाङा नाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रुखलाई डोरीले बेर्नु पर्छ। (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
5फुत्‍काउनु (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.) 6बटारिनु to be twisted, to be wreathed
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

सुप्‍मा [sup‍ma] क्रि. 1लुगा खुस्‍किनु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.) 2खुस्‍किनु (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.) 3ठग्‍नु to deceive, to cheat, to swindle
(sem. domains: 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
4फुत्‍कनु to escape, to get loose, to make off, to get away
(sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु.)
5सोहोर्नु to collect from all sides, to gather, to sweep up
Comments (0)