Search results for "छोड्‌नु"

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

नोक्‍नेन्‌ [nok‍nen‌] क्रि. नफर्किनु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु.)
Comments (0)

 

पोक्‍मा [pok‍ma] क्रि. छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 4.2.6.1.1 - तास खेल, 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

पोक्‍माढामा [pok‍maɖʰama] क्रि. 1छोडि हिँड्‍नु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु.) 2छोडि आउनु 3छोडिदिनु
Comments (0)

 

मिनोक्‍मा [minok‍ma] क्रि. 1नफर्कनु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु.) 2नफर्किनु (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

मिप्‍मा [mip‍ma] क्रि. 1सोच्‍नु to think, to consider, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2सम्‍झनु to remember, to keep in mind, to think, to meditate
(sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 3.2.1 - मन, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.2.6 - सम्‍झनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.5.8 - अनुवादित खबरहरू, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
3सम्‍झिनु (sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.4 - बुझ्‍नु, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.) 4स्‍मृति memory
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.2.2.2 - चाड, प्रदर्शन, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
5चाहनु to want, to wish, to need
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 7.4.6 - नहुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

मिमिप्‍मा [mimip‍ma] क्रि. न सम्झनु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 3.2.6.1 - बिर्सनु.)
Comments (0)

 

मुम्‍माडिमा [mum‍maɖima] क्रि. 1बिर्सि जानु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 8.4.6.2 - अतीत.) 2बिर्सनु to forget
Comments (0)

 

मुम्‍माडेमा [mum‍maɖema] क्रि. 1बिर्सी हिँड्‍नु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु.) 2बिर्सिनु
Comments (0)

 

युङ्‌माडेन्‌ सोम्मा [juŋ‌maɖen‌ somma] क्रि. प. बसाइ सार्नु to change residence; to shift from on village to another (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु.)
Comments (0)