Search results for "त्‍याग्‍नु"

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

पिमा [pima] क्रि. 1दिनु to give, to grant, to allow
(sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.4.1 - दिनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु, 3.5.1.8.1 - दोष, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2प्रदान गर्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
Comments (0)

 

मोम्‍मा [mom‍ma] 1क्रि. जोगाउनु to save, to preserve, to protect
(sem. domains: 3.2.8 - प्रवृत्ति (अभिप्राय).)
2क्रि. लजाउनु to wear shame, to be ashamed, to feel shame, to be abashed, to be shy
3क्रि. उबार्नु to cause to be left over, to save
(sem. domains: 3.2.8 - प्रवृत्ति (अभिप्राय).)
4वि. सरम shame, bashfulness, shyness, modesty
, shame, prestige, hesitation
(sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)
5वि. लाज shame, modesty, shyness
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु.)
6क्रि. उब्रिनु (sem. domains: 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु.) 7क्रि. फुर फुराउनु (sem. domains: 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु.)
Comments (0)

 

लाड्‌मा [laɖ‌ma] क्रि. 1लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
2स्वीकार गर्नु (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.) 3जिम्‍मा लिनु (sem. domains: 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु.)
Comments (0)