Search results for "बिग्रनु"

नाम्‍मा [nam‍ma] 1ना. सासु husband's or wife's mother, mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
2क्रि. सुँघ्‍नु to smell
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.3.3 - स्वाद.)
3क्रि. गनाउनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 4क्रि. गन्ध पाउनु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 5क्रि. माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
ठाबुट्‌ङा फु नाम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खरानीले हाँडी माझ्‍नु पर्छ। (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.)
Comments (0)

 

नास्‌ चोग्मा [nas‌ tsogma] क्रि. बिगार्नु to destroy, to spoil, to harm, to corrupt, to pervert, to deprave
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
Comments (0)

 

नास्‌ लिमा [nas‌lima] क्रि. बिग्रनु to spoil, to be damaged, to be spoilt, to be destroyed, to go bad, to be rotten, to rot, to decay
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
Comments (0)

 

फेनाक्‌ [pʰenak‌] क्रि. हिँड (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
Comments (0)

 

माहामाना [mahamana] 1क्रि. राम्रो नै हुनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 2क्रि. नबिग्रिनु 3वि. राम्रो fine, well
(sem. domains: 4.3.6.2 - असल आचरण भएको, क्रमबद्ध, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू.)
4वि. शुद्ध pure, clear, neat
, with, together with, including
Comments (0)

 

युयाहाक्‌ [jujahak‌] क्रि. तल तिर हिँड (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
Comments (0)

 

रोग्‍मा [rog‍ma] क्रि. 1कुहिनु to rot, to decay
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
2घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
3सड्‍नु to rot, to decay, to putrefy, to decompose
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
4कुहुनु to rot, to decay
(sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
5गल्‍नु to melt, to dissolve, to rot
(sem. domains: 2.6.6.2 - मुर्दा.)
Comments (0)

 

रोग्‍मेट्‌मा [rog‍meʈ‌ma] क्रि. कुहाउनु to cause to rot, to cause to decay
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
Comments (0)

 

होट्‌मा [hoʈ‌ma] क्रि. 1मुक्‍त गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु.) 2भत्कनु to collapse, go to ruin, fall to pieces (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.4 - भावना.) 3भत्काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
4झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
5निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to bring out, to draw out, to take out, to eject
(sem. domains: 4.7.5.6 - आदेशहरू निकाल्‍नु.)
Comments (0)