Search results for "कर्जा फर्काउनु, तिर्नु"

नोक्‍मा [nok‍ma] क्रि. 1फर्काउनु to send back, to turn round, to bring back, to restore
(sem. domains: 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 7.2.3.6 - फर्कनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
2फर्किनु (sem. domains: 4.3.4.5 - भाग गर्नु.) 3दोहोर्याउनु repeat, revise
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
4मोड्‍नु to bend, to twist, to divert, to deflect, to turn
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
5फर्कनु come back, turn back, turn
(sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

हुङ्‌मा [huŋ‌ma] क्रि. 1ताप्‍नु warm, to bask in the sun or heat
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.1.1 - सूर्य.)
2तिर्नु to pay, to pay back, to repay
(sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु, 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)