Search results for "भाग्‍नु, फुत्‍कनु"

पिन्‍मा [pin‍ma] क्रि. 1भाग्‍नु to flee, to escape, to take to one's heels, to walk away, to run away
(sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा.)
2दौडनु to run, to go fast, to take to heels, to flee, to run away
Comments (0)

 

सुप्‍मा [sup‍ma] क्रि. 1लुगा खुस्‍किनु (sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.) 2खुस्‍किनु (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.) 3ठग्‍नु to deceive, to cheat, to swindle
(sem. domains: 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
4फुत्‍कनु to escape, to get loose, to make off, to get away
(sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु.)
5सोहोर्नु to collect from all sides, to gather, to sweep up
Comments (0)

 

सुप्‍माप्‍मा [sup‍map‍ma] क्रि. 1खुस्‍की जानु (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु.) 2सुल्‍क्याउनु
Comments (0)

 

होन्‍माप्‍मा [hon‍map‍ma] क्रि. निस्‍कि जानु (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु.)
Comments (0)

 

होम्‍मा [hom‍ma] क्रि. 1निस्कनु to go out, to grow, to produce, to emerge
फाक्खोराङि फाक्‌चिलेट्‌ होम्‍मा ओहोङ्‌ चा चोगु॥ सुँगुरको खोरमा सुँगुरको पाठा निस्‍कने प्‍वाल पनि बनाऊ। (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2उदाउनु to rise, to appear
नाम्‌ होम्‍मा बेला लिसे॥ घाम उदाउने समय भयो। (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
3सुनिनु to be swelled
याप्‌मि येम्‌ होम्‍मा ओचेट्‌नुना लिनिना॥ मानिसको शरीर सुनिनु राम्रो होइन। (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.5.6.3 - सुनिनु.)
4निस्‍किनु to come out (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 3.3.3.5 - कर गर्नु.) 5उम्‍किनु to escape (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)