Search results for "खुकुलो"

पेट्‌योक्‌ [peʈ‌jok‌] ना. 1खुकुलो loose, slack, not tight, free
(sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु, 8.3.1.6.3 - खुकुलो, 8.2.7.2 - खुकुलो, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
2लुलो loose, slack, feeble or weak
(sem. domains: 8.3.1.6.3 - खुकुलो.)
Comments (0)

 

भेट्‌लोक्‌ [bʰeʈ‌lok‌] वि. 1खुकुलो loose, not tight
(sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु, 8.3.1.6.3 - खुकुलो.)
2भुँडी भ्यात्‍त बहिरा निस्‍कनु (sem. domains: 8.3.1.6.3 - खुकुलो.) 3फितलो breakable, fragile
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)

 

रेक्‍मा [rek‍ma] क्रि. 1बाँध्‍नु to tie, to tie up, to bind, to fasten
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.5.4 - बाँध्‍नु, 6.6.4 - सीप, कला.)
2कस्‍नु to fasten
(sem. domains: 8.3.1.6.3 - खुकुलो.)
Comments (0)