Search results for "खुकुलो"

पेट्‌योक्‌ [peʈ‌jok‌] ना. 1खुकुलो loose, slack, not tight, free
(sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु, 8.3.1.6.3 - खुकुलो, 8.2.7.2 - खुकुलो, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
2लुलो loose, slack, feeble or weak
(sem. domains: 8.3.1.6.3 - खुकुलो.)
Comments (0)

 

पेट्‌लोक्‌ [peʈ‌lok‌] वि. खुकुलो loose, slack, not tight
(sem. domains: 8.2.7.2 - खुकुलो.)
Comments (0)

 

भेट्‌लोक्‌ लिमा [bʰeʈ‌lok‌ lima] क्रि. प. खुकुलो हुनु (sem. domains: 8.2.7.2 - खुकुलो.)
Comments (0)