Search results for "गुणन"

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)

 

पोमेप्‍मा [pomep‍ma] क्रि. 1अघि बढाउनु (sem. domains: 8.5.2.1 - अगाडि सर्नु.) 2बढ्‌न दिनु 3बढाउनु to enlarge, to increase
(sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
Comments (0)

 

बो [bo] 1निपा. अरे word used to indicate that the preceding words are quoted from someone else, exclamation of anger, disrespect or surprise, oh
2निपा. हरे word unexpectedly used to express anxiety, grief, despair, sympathy, condolence, etc.
3निपा. रे particle expression of uncertainty
4क्रि.वि. धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 1.1.2 - हावा.)
5क्रि.वि. बढी more, much
(sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)