Search results for "फाट्‌नु, उधार्नु"

पोलेहोङ्‌ [polehoŋ‌] ना. 1प्वाल पर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.2.2 - सूचना.) 2च्यातेर दुलो हुनु (sem. domains: 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु.) 3छेड् पर्नु
Comments (0)

 

सेङ्‌मा [seŋ‌ma] क्रि. 1च्यात्‍नु to tear, to rip, to lacerate, to rend
, tear, tear up, rip
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2च्यातिनु (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

सेङ्‌माप्‍मा [seŋ‌map‍ma] क्रि. 1फाटि जानु (sem. domains: 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु.) 2च्यातिनु
Comments (0)