Search results for "लुगाको काम गर्नु"

फामा [pʰama] क्रि. 1बुन्‍नु to knit, to weave, to darn, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 8.3.6 - वस्तु.)
2सहयोग गर्नु to help, to serve, to assist, to aid
Comments (0)

 

फुमा [pʰuma] क्रि. 1सिलाउनु to cause to sew
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
2बुन्‍नु to knit, to weave, to darn, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)
Comments (0)

 

साकि नुम्‍मा [saki num‍ma] क्रि. प. धागो काट्‍नु to spin thread (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)
Comments (0)

 

सेम्‍मा [sem‍ma] क्रि. 1छुटाउनु separate (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2केस्रा छुट्याउनु to remove shell (sem. domains: 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कात्‍नु to spin
, spin, make thread, spin (thread)
(sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)
4विभाजन गर्नु to divide (sem. domains: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन.)
Comments (0)