Search results for "सफा गर्नु"

फेक्‍मा [pʰek‍ma] क्रि. बढार्नु to cleanse with a broom, to sweep
(sem. domains: 7.3.7.3 - फैलाउनु, दल्‍नु, 5.6 - सफा गर्नु, 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु.)
Comments (0)

 

राम्‍मा [ram‍ma] क्रि. 1माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 5.6 - सफा गर्नु.)
2रगड्‍नु to rub, to scour
(sem. domains: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

वासिमा [wasima] क्रि. 1पखाल्‍नु to wash, to cleanse with water
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार, 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु, 5.6.3 - थालहरू धुनु, 5.6 - सफा गर्नु, 3.4 - भावना.)
2धुनु to wash, to cleanse, to rinse
(sem. domains: 8.3.3.3.6 - रङ्ग थप्‍नु, रङ्गाउनु.)
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)