Search results for "सास"

फेप्‍मा [pʰep‍ma] 1ना. पाद fart, breaking wind from the anus
(sem. domains: 1.2.3.3 - ग्‍याँस.)
2क्रि. लुछ्‍नु to pull out by force, to tear out, to snatch
, pull out, snatch, pluck, claw
टाँकि घाँसा चेप्‍मा लिनिना फेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ टाँकीको घाँस काट्‌नु हुँदैन लुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
3क्रि. पुराइ दिनु ना भाम्‍भाङ्‌माना डाबे आसेन्‌ आप्‍बालाक्‌ फेप्‍मा कोन्‌निगै? यो काकाको खुकुरी हिजो ल्‍याएको पुराइ दिनु पर्दैन?
Comments (0)

 

सोक्‍मा [sok‍ma] 1ना. सास breath, breathing, respiration
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.2.1 - सास, 1.1.2 - हावा.)
2क्रि. घुसार्नु to thrust
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
3क्रि. छिराउनु to pierce, to penetrate, to thread
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
4ना. आत्‍मा soul, spirit, self
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
5ना. प्राण being, soul
6क्रि. कोचार्नु to thrust
(sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा टामा [sok‍ma ʈama] क्रि. प. सास आउनु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा लेप्‍मा [sok‍ma lep‍ma] क्रि. प. 1सास फाल्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.) 2प्राण त्याग्‍नु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा साप्‍मा [sok‍ma sap‍ma] क्रि. प. 1सास फेर्नु (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.) 2सास तान्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा सोम्‍मा [sok‍ma som‍ma] क्रि. प. सास फेर्नु (sem. domains: 2.6 - जीवन, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

सोम्‍बोरोक्‍मा [som‍borok‍ma] ना. फोक्‍सो lung
(sem. domains: 2.2.1 - सास, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

सोम्‍बोरोक्‍मा छुप्‍मा [som‍borok‍ma tsʰup‍ma] क्रि. प. फोक्‍सो खुम्‍चिनु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

सोम्‍बोरोक्‍मा फेम्‍मा [som‍borok‍ma pʰem‍ma] क्रि. प. फोक्‍सो फुक्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
Comments (0)