Search results for "कुहुनु, सड्‌नु"

Comments (0)

 

मोट्‌मा [moʈ‌ma] क्रि. मकिनु to waste away, to be worn out, to be worn-eaten
(sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
Comments (0)

 

मोप्‍मा [mop‍ma] क्रि. 1मकिनु to waste away, to be worn out, to be worn-eaten
(sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
2चिक्‍नु to have sexual intercourse, to copulate, to fornicate, to cohabit
3सम्‍भोग गर्नु (sem. domains: 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू.)
Comments (0)

 

रोक्‍मा [rok‍ma] क्रि. 1घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान.)
2कुहिनु to rot, to decay
(sem. domains: 7.9.1 - बिगार्नु.)
3सड्‍नु to rot, to decay, to putrefy, to decompose
4ओसार्नु (sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
Comments (0)

 

रोक्‍मेप्‍मा [rok‍mep‍ma] क्रि. 1सडाउनु to cause decay, to cause to rot
(sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
2कुहाउनु to cause to rot, to cause to decay
Comments (0)

 

रोग्‍मा [rog‍ma] क्रि. 1कुहिनु to rot, to decay
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
2घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
3सड्‍नु to rot, to decay, to putrefy, to decompose
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
4कुहुनु to rot, to decay
(sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
5गल्‍नु to melt, to dissolve, to rot
(sem. domains: 2.6.6.2 - मुर्दा.)
Comments (0)

 

सिना [sina] 1ना. धमिरा termite (sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.) 2क्रि. मर्ने (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
Comments (0)

 

सिबोट्‌टो [siboʈ‌ʈo] ना. फँटयाङ्‍ग्रो grasshopper (sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
Comments (0)