Search results for "सुनिनु"

बोङ्‌ [boŋ‌] ना. 1फुल्‍नु to swell up, to show anger in pride
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2सुन्‍निनु to swell
(sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
Comments (0)

 

बोङ्‌लिमा [boŋ‌lima] क्रि. 1सुनिनु to be swelled
(sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
2पुटुक्‍क हुनु
Comments (0)

 

योम्‍सा खाप्‍मा [jom‍sa kʰap‍ma] क्रि. प. सुनिएको घट्‍दै जानु (sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
Comments (0)

 

लाङ्‌ होम्मा [laŋ‌ homma] क्रि. प. खुट्‍टा सुनिनु (sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
Comments (0)

 

होन्‍मा [hon‍ma] क्रि. 1छुटकारा पाउनु to release, to rescue, to acquit (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 2.5.6.3 - सुनिनु.) 2निस्कनु to go out, come out
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
3चुहिनु to leak, to drip (sem. domains: 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने.)
Comments (0)

 

होम्‍मा [hom‍ma] क्रि. 1निस्कनु to go out, to grow, to produce, to emerge
फाक्खोराङि फाक्‌चिलेट्‌ होम्‍मा ओहोङ्‌ चा चोगु॥ सुँगुरको खोरमा सुँगुरको पाठा निस्‍कने प्‍वाल पनि बनाऊ। (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2उदाउनु to rise, to appear
नाम्‌ होम्‍मा बेला लिसे॥ घाम उदाउने समय भयो। (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
3सुनिनु to be swelled
याप्‌मि येम्‌ होम्‍मा ओचेट्‌नुना लिनिना॥ मानिसको शरीर सुनिनु राम्रो होइन। (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.5.6.3 - सुनिनु.)
4निस्‍किनु to come out (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 3.3.3.5 - कर गर्नु.) 5उम्‍किनु to escape (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)

 

होम्‍सा खाप्‍मा [hom‍sa kʰap‍ma] क्रि. प. सुन्‍निँदै जानु (sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
Comments (0)