Search results for "मान"

मानाँ चोग्‍मा [manã tsog‍ma] क्रि. प. 1मान्‍नु to acknowledge, to respect, to regard, to esteem, to honour, to revere
2आदर गर्नु 3मान गर्नु (sem. domains: 4.3.2 - राम्रो विचार गर्नु.) 4सम्‍मान गर्नु (sem. domains: 4.5.5 - मान.)
Comments (0)

 

मिवामा [miwama] क्रि. 1नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 4.5.5 - मान, 3.3 - चाहनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 7.4.6 - नहुनु, 8.1.8.1 - खाली.) 2न डुल्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3गरीब हुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)

 

रिङ्‌ माट्‌मा [riŋ‌ maʈ‌ma] क्रि. प. कुरा भन्‍नु (sem. domains: 4.5.5 - मान.)
Comments (0)

 

लोमालाप्‍मा [lomalap‍ma] क्रि. 1हेला गर्नु to hate, to detest (sem. domains: 4.5.5 - मान.) 2होच्याउनु to lower, to debase, to degrade, to put to shame
(sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
3बुझाउनु to explain, to cause to understand
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)