Search results for "मर्नु"

मामालेमा [mamalema] क्रि. हराउनु to lose, to miss
(sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)
Comments (0)

 

मिक्‌ लेङ्‌मा [mik‌ leŋ‌ma] क्रि. प. आँखा पल्‍टाउनु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)
Comments (0)

 

लेक्‍फा हामा [lek‍pʰa hama] क्रि. प. जिब्रो टोक्‍नु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)
Comments (0)

 

सिमा [sima] 1क्रि. परलोक हुनु (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन, 1.4.1 - मृत चीजहरू, 2.6.6 - मर्नु, 2.6 - जीवन, 8.4.1.8 - विशेष दिनहरू, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.) 2क्रि. मर्नु to die, to pass away (sem. domains: 3.5.5.1 - अश्लीलता.) 3क्रि. मृत्यु हुनु (sem. domains: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.) 4ना. मृत्यु death, demise
(sem. domains: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा खाप्‍मा [sok‍ma kʰap‍ma] क्रि. प. 1सास जानु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.) 2प्राण जानु
Comments (0)

 

सोक्‍मा लेप्‍मा [sok‍ma lep‍ma] क्रि. प. 1सास फाल्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.) 2प्राण त्याग्‍नु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)
Comments (0)