Search results for "अनुपस्‍थित"

मिखाट्‌मा [mikʰaʈ‌ma] क्रि. नजानु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)

 

मिटुप्‍मा [miʈup‍ma] क्रि. 1नभेट्‍नु (sem. domains: 3.2.5 - बिचार.) 2आगो फुक्‍नु (sem. domains: 5.5.2 - आगो जोगाउनु.) 3प्राप्‍त नगर्नु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)

 

मिवामा [miwama] क्रि. 1नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 4.5.5 - मान, 3.3 - चाहनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 7.4.6 - नहुनु, 8.1.8.1 - खाली.) 2न डुल्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3गरीब हुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)

 

वाइना [waina] ना. 1छैन not to be
(sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 7.4.6 - नहुनु, 1.1.2 - हावा, 8.1.8.1 - खाली.)
2नहुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.) 3छैन not to be
(sem. domains: 8.1.8.1 - खाली.)
Comments (0)