Search results for "भीषण दुर्घटना, विपत्ति"

मिसेक्‌ लिमा [misek‌ lima] क्रि. प. 1आगोको झिल्‍का निस्‍कनु (sem. domains: 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति.) 2आगो लाग्‍नु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
Comments (0)

 

लुट्‌लेमा [luʈ‌lema] ना. 1भुइँचालो earthquake
(sem. domains: 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)
2भूकम्प earthquake
, earthquake
(sem. domains: 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति.)
Comments (0)

 

हिॽवा फेम्‍मा [hiʔwa pʰem‍ma] क्रि. प. 1हावा चल्‍नु (sem. domains: 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति.) 2आँधीबेहरी चल्‍नु (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास, 1.7.1 - प्राकृतिक.)
Comments (0)