Search results for "सजिलो, सम्‍भावित"

याङ्‌ना [jaŋ‌na] वि. हलुका light (sem. domains: 8.4.8.1 - छिटो, 8.2.9.2 - तौलमा हलुका, 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित, 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
Comments (0)

 

याङ्‌याङ्‌ [jaŋ‌jaŋ‌] वि. 1हलुको light
(sem. domains: 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित.)
2शान्‍ति peace
Comments (0)

 

हिमा [hima] क्रि. 1सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 2.6.6.1 - मार्नु, 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
2छर्कनु to sprinkle
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
4सिद्धयाउनु to finish (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 6.2 - कृषि.)
Comments (0)