Search results for "धक्‍का"

योक्‍मा [jok‍ma] क्रि. 1काम्‍नु to shiver, to quiver, to tremble
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 3.4.2.1.7 - धक्‍का.)
2तर्सिनु 3चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion
4थर्किनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.)
Comments (0)